Vedtægter for Skytteforening Sydvest

På Skytteforening Sydvest generalforsamling 2023 er disse vedtægter vedtaget af et flertal af de femmødte medlemmer 

 

Skytteforening Sydvest

Vedtægter

 

§1. Navn

Skytteforening Sydvest

§2. Formål

Foreningens formål er, ved skydning som idræt og andet kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Tønder Kommune.

Foreningens juridiske adresse samt postadresse er:

Skytteforening Sydvest

Nørregade 2, 6280 Højer

CVR nr. 30290496

§4. Tilhørsforhold

Stk. 1.     Foreningen er tilsluttet DGI Sønderjylland under DGI og dermed underkastet DGIs love og vedtægter.

Stk. 2.     Ved udmeldelse af DGI Sønderjylland tilbageføres eventuelle modtagne midler igen til DGI.

§5. Organisation

Stk. 1.     Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.     Foreningens daglige ledelse varetages af formanden og bestyrelsen.

§6. Medlemmer

Stk. 1.     Som medlem kan optages enhver person der ikke er udelukket fra en anden forening.

Stk. 2.     Foreningens aktive voksne medlemmer, der ikke har en SKV2 (våbenpåtegning) skal have en SKV6 (vandelsgodkendelse).

Stk. 3.     Skydeledere, instruktører og trænere skal have en Børneattest.

Stk. 4.     Foreningens medlemmer under 15 år skal have en Forældrefuldmagt.

Stk. 5.     Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover det årlige medlemskontingent, som skal betales inden afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 6      Betaler et medlem ikke kontingent, sendes max. 3. rykkere pr. e-mail. Hvis medlemmet efter syv kalenderdage efter 3. rykker ikke har betalt kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 6.     Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 7.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin monetære og materielle formue.

§7. Generalforsamlingen

Stk. 1.     Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar og indkaldes med senest 14 dages varsel.

                Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside og facebookside, samt ved udsendelse af e‑mail til medlemmer med oplyst e‑mailadresse.

                Kun medlemmer der har betalt kontingent for det indeværende år, kan deltage og har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.     Forslag, der ikke er fremsendt iflg. Stk. 2, men fremsættes under generalforsamlingen, kan behandles under Stk. 6.6 "Behandling af indkomne forslag", såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer indvilger heri.

Stk. 4.     Ændringsforslag til allerede fremsatte forslag jf. Stk. 2 og Stk. 3 kan altid behandles.

Stk. 5.     Vedtagelse af fremsatte forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Er der fremsat ændringsforslag, stemmes der først om dette.

Stk. 6.     Generalforsamlingen afvikles med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Godkendelse af kommende års budget.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

Stk. 7.     Der kan ikke ske nogen vedtagelse af emner drøftet under §7 Stk. 6.9 ”Eventuelt”.

§8. Formanden

Stk. 1.     Formanden vælges af generalforsamlingen ved direkte valg for 2 år ad gangen, jf. §7 Stk.6. ”Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter”.

Stk. 2.     Formanden leder foreningens arbejde i samråd med bestyrelsen. Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, som ikke kan afvente en afgørelse.

Stk. 3.     Formandens underskrift er bindende for foreningen.

Skt. 4      Formanden alene afgør, om et medlem, der ved uværdig adfærd eller ikke overholder våbenloven eller foreningens vedtægter, skal udmeldes.

§9. Bestyrelsen

Stk. 1.     Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.     Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 3.     Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 4.     Formanden er på valg i lige år. 1 suppleant og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Stk. 5.     Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær, en kasserer, og 3 menige medlemmer.

Stk. 6.     Bestyrelsen leder foreningens arbejde i overensstemmelse med den af generalforsamlingen fastlagte retningslinje.

Stk. 7.     Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende år, og fremlægger det på generalforsamlingen.

Stk. 8.     I perioden mellem 2 generalforsamlinger afholdes mindst 2 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover kan der afholdes bestyrelsesmøder efter behov.

Til bestyrelsesmødet deltager hele bestyrelsen. Andre kan inviteres efter behov, dog uden stemmeret.

Stk. 9.     Mødeindkaldelse med dagsorden til bestyrelsesmøderne skal udsendes pr. e-mail til medlemmer med registreret e-mailadresse senest 8 dage før mødet.

Mødeindkaldelse skal annonceres på Skytteforeningens hjemmeside samt på foreningens Facebook side.

Punkter til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 14 dage mødet.

Stk. 10.   Dagsorden skal mindst indeholde:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra forrige møde.
 3. Orientering (Alle).
 4. Økonomi.
 5. Åben for tilføjelser (her kan træffes beslutninger, når hele bestyrelsen er til stede og alle accepterer tilføjelsen).
 6. Dato for næste bestyrelsesmøde.
 7. Eventuelt. (her kan der ikke træffes beslutninger).

Stk. 11.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt. En afgørelse er vedtaget, når mere end halvdelen af bestyrelsens fremmødte medlemmer stemmer for et forslag. Undtaget herfra er de paragraffer, hvor der direkte fremgår andet, eller hvor det kræves at generalforsamlingen tager beslutningen.

§10. Næstformanden

Stk. 1      Næstformanden indtræder i alle formandens pligter og rettigheder når formanden er forhindret i at møde.

Stk. 2      Hvis formanden definitivt afgår, fungerer næstformanden som formand indtil næste ordinære generalforsamling.

§11. Kassereren

Stk. 1      Kassereren fører foreningens regnskab og fremlægger dette skriftligt på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2      Kassereren er under regelmæssig kontrol af revisorerne, der kontrollerer at regnskabet er i orden.

§12. Sekretæren

 1. Sekretæren fører referat over alle afholdte møder. Referatet gives til alle, der har været indkaldt til mødet. Formanden skal under alle omstændigheder modtage referatet.

§13. Revisor

 1. Der vælges 2 revisorer.
 2. 1 revisor vælges i lige år og 1 vælges i ulige år. Begge for 2 år ad gangen.
 3. Revisorerne skal mindst 2 gange årligt kontrollere regnskab samt pengebeholdning og andre aktiver.
 4. Revisorerne tilser, at foreningens vedtægter i alle forhold overholdes.

§14. Regnskab

 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 2. Regnskabet fremlægges skriftligt på generalforsamlingen.
 3. Regnskabet skal være revideret og påtegnet af foreningens revisorer.

§15. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter indkaldelse af bestyrelsen, eller når 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom.

Stk. 2.     Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og efter samme regler som anført i §7 stk. 2.

Stk. 3.     Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter begæring herom.

§16. Kontingent

Stk. 1.     Generalforsamlingen fastsætter størrelsen og formen for kontingentet efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2.     Medlemskontingent for det kommende år skal være betalt inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3.     Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af restance.

§17. Udvalg

Stk. 1.     Bestyrelsen opretter en riffel- og pistol funktion. De ansvarlige for udvalgene benævnes hhv. riffelinstruktør og pistolinstruktør.

Stk. 2.     Bestyrelsen kan oprette arbejdsudvalg efter behov.

Stk. 3.     Der skal mindst være 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.

Stk. 4.     Udvalgene har pligt til at lave referat over møderne og udlevere disse til sekretæren.

Stk. 5.     Udvalgene skal ligeledes give en kort orientering til hvert bestyrelsesmøde.

§18. Våbenpåtegning

Stk. 1.     Foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning (SKV2).

Stk. 2.     Formanden er forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om nødvendigt tilbagekalde et medlems våbenpåtegning, når medlemmet efter formandens skøn – af hvilken som helst årsag – ikke længere bør være indehaver af en meddelt våbentilladelse.

Stk. 3.     Medlemmer med våbenpåtegning (SKV2) er forpligtet til at være aktivt skydende i foreningen, med minimum 6 skydninger pr. år (1. januar-31. december).

Stk.4.      Til den årlige våbenkontrol er indehavere af en våbenpåtegning (SKV2) forpligtet til, ved personligt fremmøde, at medbringe samtlige våben som er registreret på medlemmets våbenpåtegning. Sker det ikke, vil medlemmet øjeblikkeligt få varsel om at en tilbagekaldelse af våbenpåtegning (SKV5) iværksættes.

§19. Eksklusion

Stk. 1.     En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet omgås uansvarligt med våben eller ammunition, eller på anden måde bryder sikkerhedsbestemmelserne.

Stk. 2.     En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ved sin vandel, sin fremfærd eller sit virke skader foreningens arbejde eller omdømme.

Stk. 3.     Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.     Med en enig bestyrelse skal forstås, at alle medlemmer af bestyrelsen har stemt ja eller nej og ikke har stemt blankt.

§20. Konkurrencer

Stk. 1.     Foreningen afholder hvert år mesterskab i de enkelte klasser, såfremt der er skytter i klasserne.

Stk. 2.     Foreningen kan deltage i konkurrencer, der er åbne for foreninger under DGI.

Stk. 3.     Foreningen kan afholde eller deltage i andre former for konkurrencer, såfremt der blandt medlemmerne er interesse herfor.

§21. Vedtægtsændringer

Stk. 1.     Forslag til ændringer af Vedtægterne fremlægges til debat på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter reglerne §7 stk. 2.

Stk. 2.     På grundlag af drøftelserne på generalforsamlingen udarbejder bestyrelsen de endelige ændringer.

Stk. 3.     Ændringer af vedtægterne kræver at 2/3 af de afgivne stemmer for ændringsforslagene.

§22. Forsikringer

Gennem sit medlemskab af DGI er foreningens medlemmer ansvars- og ulykkesforsikret. Forsikringen dækker også foreningens gæster ved f.eks. konkurrencer og gæste/propagandaskydninger.

§23. Foreningens opløsning

Stk. 1.     Forslag om foreningens opløsning kan fremføres på den ordinære generalforsamling efter reglerne i §7 stk. 2.

Stk. 2.     Vedtages forslaget med 4/5 af de afgivne stemmer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

Stk. 3.     Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og skal annonceres på foreningens hjemmeside samt sendes pr. e-mail med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4.     På den ekstraordinære generalforsamling drøftes alle muligheder for under en eller anden form at videreføre foreningen. Lykkes det ikke, og vedtages forslaget om opløsning af foreningen, også her med 4/5 af den afgivne stemmer, opløses foreningen.

Stk. 5.     Ved opløsning tilfalder eventuel formue og øvrige ejendele den kommune som foreningen på opløsningstidspunktet juridisk tilhører.

§24. Ikrafttrædelsesdato

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den: 24.02.2023

 

Dennis Andersen

Formand, Skytteforening Sydvest